ẢNh đại diện

VISA APPROVAL LETTER/CÔNG VĂN NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM

Ngày: 26-01-2018 07:12:29 | Lượt xem: 1316

APPLICATION OBJECTS – ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Apply to all foreigners living outside Vietnam who want to enter Vietnam.

Áp dụng cho tất cả khách hàng đang lưu trú ở nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam.

NECESSARY DOCUMENTS – TÀI LIỆU CẦN THIẾT

1. Information on the traveler’s passport photo page (1)

2. Entry date into Vietnam (2)

3. Type of visa (3)

4. Place where your Visa was picked up (4)

1. Thông tin mặt hộ chiếu (1)

2. Ngày nhập cảnh vào Việt Nam (2)

3. Loại visa (3)

4. Nơi nhận visa (4)

PROCESSING TIME – THỜI GIAN

 2-3 working days (excluding the submission day)

 2-3 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ)

ANNOTATIONS – CHÚ THÍCH

(1). Full name, gender, date of birth, nationality and passport number.

(2) The date you arrived in Vietnam is the date when Visa takes effect.

(3) Visa for 1-3-6-12 months, multiple entries or single entry, tourist or business Visa.

(4) At land border, Vietnam Embassy overseas or at the airport.

(1). Họ tên đầy đủ, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch và số hộ chiếu.

(2). Ngày nhập cảnh là ngày Visa có giá trị để nhập cảnh.

(3). Visa 1-3-6-12 tháng loại 1 lần hay nhiều lần, Visa du lịch hoặc Visa thương mại.

(4). Cửa khẩu quốc tế đường bay, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Cửa khẩu Quốc tế đường bộ.