ẢNh đại diện

Khách sạn Boutik Hotel: Mainor Des Ats
Địa chỉ: 64 Điện Biên Phủ, Hải Phòng